شبیه‌سازی CFD سیستم تهویه پارکینگ

مزیت اصلی استفاده از آنالیز CFD برای پارکینگ‌ها این است که قبل از نصب سیستم تهویه می‌توان آن را انجام داد و تمامی طرفین پروژه به اطمینان خاطر از عملکرد خوب سیستم دست پیدا خواهند کرد. در این مرحله از طراحی امکان ویرایش طرح قبل از نصب سیستم فراهم می‌شود.

ما آنالیز CFD را برای دو شرایط انجام می‌دهیم(حالت تهویه نرمال و حالت حریق)و نتایج متعددی استخراج می‌شود:

1-عملکرد سیستم تهویه مکانیک طراحی شده مناسب است؟

2-آیا در تهویه نرمال روزانه پارکینگ شرایط به گونه ای است تا میزان غلظت آلاینده کربن مونواکسید(CO) در محدوده مطرح شده در استاندارد باشد؟

3-در زمان بروز حریق آیا عملکرد سیستم به گونه ای است تا مدیریت دود به درستی انجام شود؟

4- سناریو مناسب مدیریت دود در شرایط حریق چیست؟

شبیه سازی CFD سیستم مدیریت دود ساختمان

هدف این سیستم تخلیه دود در منطقه ای (طبقه ای ) است که در آن حریق واقع شده است تا با تخلیه دود افرادی که هنوز موفق به تخلیه ساختمان نشده اند بتوانند به سرعت خود را خارج کرده و همچنین آتش نشانان بتوانند کمک رسانی کنند.

در صورتی که محل حریق مجهز به سیستم تخلیه دود نباشد، حجم لایه دود به سرعت افزایش پیدا می کند و کل منطقه با لایه ای از دود غلیظ پوشیده می شود و افرادی را که هنوز موفق به تخلیه ساختمان نشده اند را خفه کرده و عملکرد آتش نشانان را نیز ضعیف می کند.

بر اساس NFPA 92 A سیستم کنترل دود می بایست توانائی تخلیه دود از مکان حریق به هوای آزاد و همچنین توانائی تهیه هوای  آزاد به طبقات را داشته باشد. در این روش می توان از سیستم HVAC موجود استفاده نمود و یا یک سیستم مجزا برای این منظور در نظر گرفت.  مبنای عملکرد این سیستم به این صورت است که پس وقوع حریق سیستم اعلام حریق با استفاده از کانالهای هوای برگشتی  در منطقه حریق دود موجود را تخلیه کرده و در مناطق مجاور نیز با دمیدن هوای تازه باعث افزایش فشار و جلوگیری از انتشار دود به مناطق مجاور می شود.